Tammer-Tukkus registerutdrag och dataskyddsprinciper för konsumenttjänsten

Detta registerutdrag reglerar principerna för hanteringen av Tammer-Tukkus konsument- och reklamationstjänst som riktar sig till Tammer-Tukkus konsumentkunder i enlighet med personuppgiftslagens (523/1999) 10 §, samt som även en mer omfattande allmän deklaration om dataskyddsprincipen.

Det här registret är en översättning av finska version.

Uppgifter om version, upphovsman och inspektör samt giltighetstid

Version 2016041100

Upphovsman: Kyuu Eturautti

Inspektör: Erika Haarla, Alpo Herrainsilta

Översättare: Översättningsbyrå Ab Kääntämö Oy


Giltig från och med: 10.5.2016


Registerhållarens uppgifter

Tammer-Tukku Oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere, Finland

Tfn: +358 (0)3 2521 111
E-post: kuluttajapalvelu@tammertukku.fi

Kyuu Eturautti, datasäkerhetschef, är ansvarig för dataskyddsfrågor.


Registrets namn och syfte

Datasystem för Tammer-Tukkus konsumenttjänst. Systemet används för enskild hantering av konsumentenkäter och -reklamationer gällande de produktmärken som Tammer-Tukku representerar, samt som en helhet för produktutveckling och kvalitetskontroll.

Konsumenttjänsten är inte outsourcad utan Tammer-Tukku ansvarar själv för den.

Systemet används inte för marknadsföringssyften.


Informationsinnehållet och informationskällor

Informationsinnehållet utgörs av information som konsumentkunderna har meddelat i nätblanketter, via e-post, brev eller telefonledes. Som personuppgifter räknas namn, telefonnummer, e-post samt adressuppgifter. Vid reklamationsfall inkluderas som personuppgifter dessutom uppgifter om produkten, inköpsstället och -tidpunkten samt tilläggsinformation i fritt format samt eventuella fotografier. Uppgifterna hanteras som en helhet.


Dataskyddshantering och hanteringens principer

Informationens innehåll hanteras i Tammer Tukku Oy:s egna datasystem som ligger i företagets egna lokaler. Informationens logistiska placering är ändamålsenligt beskyddat via moderna tillgånghanteringssystem. Informationens fysiska placeringsorter är skyddade med effektiva passerkontroll- och stöldskyddssystem.

Uppgifter om konsumentkommunikation används endast av konsumenttjänstpersonalen. Personuppgifter hanteras oerhört konfidentiellt, endast i samband med kommunikation med konsumenten om ärenden som kräver detta.

Om kontakt med konsumenten förutsätter fortsatt hantering med produkttillverkaren eller annan tredje part som berör produkten, förmedlas ej konsumentens personuppgifter till denne. Om kontakt mellan tredje part och konsument är nödvändig, inhämtas först konsumentens tillstånd för detta.


Informationens lagringstid, statistikföring och informationsöverföring

Fullständiga uppgifter för kommunikationen (se informationsinnehåll) sparas i regel i maximalt tre kalenderår. Undantag för en längre, dock inte permanent lagring, kan göras i de fall där lagstiftningen påkallar en längre lagring till exempel för att följa produkt- eller felansvarsförordningar, eller för att säkerställa produktansvar eller konsumentskydd.

I den totala lagringen av personuppgifter kan man, baserat på kontaktstatus, ta fram kortvarig statistik för internt bruk samt enkäter för de som tagit kontakt, med syftet att utveckla kvalitetskontroll och kundtjänst. Vid genomförandet av tekniska enkäter kan man använda enkätsystem från tredje part inom ramarna för detta dokument. Det är frivilligt att svara på enkäterna, de leder inte till någon utökad lagring av kontaktuppgifter och man kan göra maximalt två enkäter per kontakt med Tammer-Tukku. En eventuell tredje part som genomför enkäterna ansvarar för att kontaktuppgifterna endast lagras i deras system den tid som är nödvändig för att genomföra enkäten.

Efter den period då lagring av fullständiga personuppgifter har skett, avlägsnas de detaljerade personuppgifterna, då kan man inte direkt eller indirekt via de permanent bevarade uppgifterna identifiera personen som har tagit kontakt. I samband med detta avlägsnas från personens kontaktuppgifter dennes namn, telefonnummer, e-post samt postadress, dock ej postnummer, som sparas för statistikföringens skull. De uppgifter som återstår används för statistikföring över längre tid, produktutveckling och kvalitetskontroll.

Personuppgifterna överföras ej utanför Finland och inte heller till system som ägs av företag utanför EU. Kunduppgifter överlämnas inte till tredje parter, endast på begäran till myndigheter med behöriga tillstånd.


Ändringar

Eventuella ändringar i detta registerutdrag, till den del som berör konsumentens ställning eller deras informationshantering, berör endast kontakter som gjorts efter ändringen. Ändringar träder inte i kraft retroaktivt.

Ändringar som inte påverkar konsumenternas ställning eller deras informationshantering kan även utföras retroaktivt. Sådana ändringar inkluderar ändringar i Tammer-Tukkus kontaktuppgifter.

Övriga ändringar som påverkar retroaktivt, eller andra ändringar gällande lagringsprinciper för detta registerutdrag är endast möjliga i fall som påkallas entydigt av Finlands lagstiftning.


Respons och tvister

Vi tar gärna emot respons och förslag gällande utveckling av vår konsumenttjänst, våra hanteringsprinciper för personuppgifter eller gällande detta registerutdragmuu.

Eventuella tvister avgörs i Tammerfors tingsrätt.